Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze przystąpił już do trzeciej edycji projektu systemowego „Postaw na siebie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet VII - Promocja integracji społecznej;
Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji;
Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Głównym celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z miasta oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej poprzez:

 • podwyższenie kompetencji społecznych uczestników projektu,
 • wzrost kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników,
 • zwiększenie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy poprzez rehabilitację społeczną.

Osiągnięcie powyższego celu nie byłoby możliwe bez znaczącego wsparcia Unii Europejskiej.

W ramach realizacji projektu wsparciem zostaną objęte osoby, które są klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez zatrudnienia i należące do jednej z poniższych grup:

 • osoby niepełnosprawne mające trudności z integracją zawodową i społeczną,
 • wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • młodzież w wieku 15-25 lat pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • osoby z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
 • osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo mające trudności z integracją społeczną i zawodową.

Grupą docelową projektu jest 176 osób, w tym 106 nowo zrekrutowanych w 2011r. i 70 osób powracających do projektu. Proces naboru uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci. Rekrutacja uczestników projektu odbywa się na podstawie analizy dokumentów osób korzystających z pomocy tut. Ośrodka. Z każdą chętną osobą jest nawiązywany kontakt, podczas którego przedstawiona zostaje propozycja przystąpienia do projektu, a także omówione formy realizacji przewidzianych działań.

Osoby korzystające z pomocy MOPS napotykają liczne bariery organizacyjne, prawne i psychologiczne, które utrudniają im powrót na rynek pracy i integrację ze społeczeństwem. W związku z powyższym w obszarze realizacji projektu przygotowana została oferta instrumentów aktywnej integracji obejmująca działania w sferze aktywizacji edukacyjnej, zawodowej, zdrowotnej i społecznej z której będą mogli skorzystać klienci MOPS.
Wśród tych instrumentów planowane jest wsparcie:

 • doradcy zawodowego,
 • konsultanta prawnego,
 • asystenta rodziny,
 • brokera edukacyjnego,
 • psychologa,
 • pedagoga,
 • seksuologa,
 • grupy samopomocowej.

W tym roku po raz pierwszy uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z porady brokera edukacyjnego, który dobiera kierunek, rodzaj i poziom szkolenia, kursu oraz ustala indywidualną ścieżkę edukacyjną klienta, uwzględniając jego indywidualne możliwości oraz aktualne potrzeby rynku pracy.

Uczestnicy projektu będą mogli również skorzystać z:

 • kursów i szkoleń zawodowych,
 • turnusów i ćwiczeń rehabilitacyjnych,
 • wyjazdowych warsztatów integracyjno-edukacyjnych,
 • utworzonego w ramach projektu Klubu Integracji Społecznej,
 • świetlicy zapewniającej opiekę dzieciom uczestników projektu w czasie trwania szkoleń i warsztatów.

W ramach projektu zaplanowano również organizację festynu integracyjnego pod hasłem walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zostanie także wydany informator o ulgach i uprawnieniach dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie działania z wyjątkiem kursów zawodowych, instrumentów aktywności zdrowotnej, pracy asystentów rodziny, szkoleń wyjazdowych i działań o charakterze środowiskowym będą prowadzone w tutejszym Ośrodku.
Osoby uczestniczące w KIS i innych formach wsparcia, przez cały okres trwania projektu, bedą mogły korzystać z cateringu przewidzianego w czasie trwania zajęć. Ponadto zostaną sfinansowane koszty dojazdu uczestników projektu na zajęcia z zaplanowanej ścieżki reintegracji.

Wszelkie formy wsparcia oferowane uczestnikom są bezpłatne.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego