2011-04-28 12:38    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE
Zaprasza do składania ofert na stanowisko
opiekun Klubu Integracji Społecznej

 

w ramach umowy zlecenia przy realizacji zadania w projekcie systemowym „Postaw na siebie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: zarządzanie, psychologia, pedagogika, socjologia, doradztwo zawodowe,
  • biegła znajomość obsługi komputera i internetu.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego i wzoru kontraktu socjalnego,
  • zdolności organizacyjne i koncepcyjne , w tym dobra organizacja pracy własnej i zespołowej,
  • doświadczenie w pracy w zespole,
  • samodzielność, odpowiedzialność,
  • kreatywność, rzetelność, komunikatywność,
  • mile widziana wiedza oraz doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych i organizacji pracy grup samopomocowych.
 3. Zakres wykonywanych zadań:
  • przygotowywanie harmonogramów dotyczących zadań aktywnej integracji (kursy/ szkolenia/ warsztaty/ konsultacje indywidualne) oraz nadzór nad ich realizacją,
  • organizowanie pracy Klubu, w tym spotkań grup samopomocowych,
  • dbanie o rozwój Klubu (m.in. współpraca z partnerami, promocja idei samopomocy) oraz nadzór i monitorowanie jego działalności,
  • nadzór nad realizacją umów z firmami realizującymi zadania aktywnej integracji,
  • prowadzenie dokumentacji KIS i grup samopomocowych,
  • przygotowywanie sprawozdań i raportów związanych z wykonywanymi obowiązkami.
  • stała współpraca z osobami zaangażowanymi w realizację projektu.
 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
  • aktualne CV,
  • list motywacyjny,
  • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/ tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
  • oświadczenie o stanie zdrowia.

Termin realizacji zadania: maj – grudzień 2011 r.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 pok.101 /I piętro/ z dopiskiem: Oferta na stanowisko opiekun Klubu Integracji Społecznej, w terminie do dnia 09.05.2011 r.

 

MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

POSTAW NA SIEBIE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoStrona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego